Deklaracja Dostępności

DZIELNICOWY OŚRODEK KULTURY URSYNÓW zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP DZIELNICOWEGO OŚRODKA KULTURY URSYNÓW.

Data publikacji strony internetowej: 2017-11-07. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22.

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
 1. HTML 5
 2. CSS 3
 3. WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Myszkowski, tomasz.myszkowski@dokursynow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48221255602. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Budynek Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów oraz otaczający go teren jest w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnymi potrzebami. Budynek użyteczności publicznej – Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, zlokalizowany przy ul. Kajakowa 12 B, 02-838 Warszawa, wraz z parkingiem gdzie przy wejściu głównym zlokalizowane są trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych, Budynek posiada dwie kondygnacje naziemne, trzy główne trzony komunikacji pionowej: klatka schodowa KL1 wraz z windą, klatka schodowa KL2 , która powiązana jest z zapleczem technicznym, klatka schodowa KL3, która jest wyjściem ewakuacyjnym z pierwszego piętra bezpośrednio na zewnątrz budynku na stronę placu zabaw.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym zlokalizowane są trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Parking jest bezpłatny.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów zapewnia wstęp do budynku osobie z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Udogodnienia

 1. wejście z poziomu terenu;
 2. drzwi wejścia głównego otwierany automatycznie;
 3. toalety dla osób z niepełnosprawnością;
 4. łatwa orientacja;
 5. winda;
 6. klatki ewakuacyjne;
 7. dostosowanie sali kinowo - teatralnej dla użytkowników z niepełnosprawnością;
 8. możliwość realizacji zajęć i dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Utrudnienia

 1. brak oznaczeń w alfabecie Braille’a;
 2. prysznice w strefach zaplecza sceny niedostosowane (brodzik);
 3. brak możliwości ( brak podnośnika lub innych rozwiązań) wyjścia na scenę osobą poruszającym się na wózku;
 4. brak systemu przyzywowego w toaletach;
 5. brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego

Rozkład budynku

  Rozkład budynku - rysunek pogądowy

Informacje dodatkowe

 1. Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
 2. Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.
 3. Strona prezentuje poziom zgodności AAA .